Skip to content

stomatologia jarosław

1 rok ago

545 words

Macierz CGH wykonano przy użyciu zestawu SurePrint G3 Human CGH (4x180K) (Agilent Technologies) zgodnie z instrukcjami producenta. W skrócie, .g genomowego DNA odpowiadającego ludzkiej kontroli (41) lub komórkom EndoC-aH2 przy pasażu 34 lub 85 podzielono przez ogrzewanie w 95 ° C przez 30 minut. Fragmentowane DNA znakowano odpowiednio fluorescencyjnym dUTP Cy3 (kontrolny DNA) i Cy5 (EndoC-P H2DNA), z użyciem zestawu do znakowania enzymatycznego Genomic DNA (Agilent Technologies). Kolumny spinowe Microcon YM 30 (Millipore) zostały użyte do usunięcia niezintegrowanych nukleotydów i barwników. Hybrydyzacje znakowanego DNA do zestawu SurePrint G3 Human CGH (4x180K) (Agilent Technologies) przeprowadzono w piecu do hybrydyzacji w temperaturze 4 ° C przy 20 obrotach na minutę przez 40 godzin. Hybrydowe matryce następnie przemyto zgodnie z instrukcjami producenta. Płytki mikromacierzy skanowano za pomocą skanera mikromacierzy Nimblegen MS200 w rozdzielczości 2. M. Ekstrakcję elementów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Cytogenomics (Agilent Technologies). Wyodrębnione dane zostały zaimportowane i przeanalizowane przy użyciu Nexusa 7.0 (Biodiscovery). Opublikowane dane profilowania ekspresji genów. Dla porównania ekspresji genów człowieka. linie komórkowe z ludzkimi trzustkowymi wysepkami od dawców narządów, wykorzystaliśmy również opublikowane dane profilowania ekspresji genów (42) (GEO GSE40709). Analiza efektów dalszych. Geny wykazujące znaczną różnicę ekspresji wykorzystano jako dane wejściowe dla analizy efektów końcowych IPA. (Ingenuity Systems), która przewiduje jakościowy wpływ zmian ekspresji genów w danym zestawie danych na funkcje biologiczne. Przewidywany stan aktywacji i punktacja aktywacji z-score są oparte na kierunku fałdowania zmian dla tych genów w zestawie danych wejściowych, dla którego ustalono doświadczalnie obserwowany związek przyczynowy. Dostęp do nieprzetworzonych danych. Wszystkie dane są zgodne z MIAME, a surowe dane zostały zdeponowane w bazie danych MIAME (GEO GSE48101). Statystyka. Formalizacja i analiza statystyczna dla badań transkryptomu były następujące: pakiet oprogramowania (Array Studio, Omicsoft Corp.) został wykorzystany do normalizacji danych i sprawdzenia poziomów ekspresji. Dane zostały podsumowane i znormalizowane za pomocą niezawodnej analizy wielu zmiennych (RMA). Do porównania linii komórkowych wykorzystano empiryczny test t hamowany metodą Bayesa dwuwargowego Limmy. Do porównania ludzi wyciętych i niewybranych. linie komórkowe, istotne różnice zdefiniowano jako 2-krotną lub większą zmianę w ekspresji przechodzącą korektę testowania wielokrotnej hipotezy przez Benjamini-Hochberg (P. 0,01). W przypadku eksperymentów QPCR przeprowadzono analizę statystyczną z użyciem dwustronnego testu dla ucznia. Zatwierdzenie badania. Ludzką tkankę płodową zebrano zgodnie z francuskim ustawodawstwem bioetycznym. Zgodę otrzymano od właściwego francuskiego organu, Agence de Biomedecine (Paryż), pod numerem zatwierdzenia PFS08-005 wraz z matczyną pisemną zgodą. Eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Direction de la Defense des Populations (Paryż) pod numerem umowy A75-13-19 zgodnie z francuskim ustawodawstwem. Materiały uzupełniające Przegląd danych uzupełniających Autorzy pragną podziękować konsorcjum Beta Cell Biology za dostarczenie przeciwciał przeciwko ludzkiemu peptydowi C i szczurzemu NKX6-1. Dziękujemy Mathiasowi Gebauerowi (Sanofi-Aventis Deutschland, R & D) za wsparcie w przetwarzaniu RNA i analizie Affymetrix, Marine Giry z platformy do genotypowania i sekwencjonowania w Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM) za pomoc techniczną w tworzeniu profilowania tablic CGH, oraz Mathieu Armanet z jednostki terapii komórkowej, szpital St. Louis w Paryżu, w celu zapewnienia ludzkich wysepek. Prace te zostały wsparte dotacjami z siódmego programu ramowego Unii Europejskiej (nr
[patrz też: dyżury aptek kęty, ślepota zmierzchowa, abrazja ginekologia ]

0 thoughts on “stomatologia jarosław”