Skip to content

Substytucja inhibitorów proteaz w terapii HIV

1 rok ago

985 words

Martínez i in. (Wydanie 11 września) informują, że u pacjentów, którzy zmienili przyjmowanie efawirenzu z inhibitora proteazy, 29 (18,6 procent) następnie zaprzestawało efawirenzem bez niepowodzenia wirusologicznego. Ta proporcja jest znacznie większa od tej podanej przez Staszewskiego i in. w kluczowym badaniu, które pozwoliło ustalić wyższą skuteczność efawirenzu w porównaniu z indynawirem (4 procent) .2
Moi koledzy i ja stwierdziliśmy, że przejście na efawirenz z inhibitora proteazy jest gorzej tolerowane przez pacjentów, którzy nabyli zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) przez dożylne zażywanie narkotyków niż przez innych pacjentów, z 25% odsetkiem przypadków przerwania leczenia w ciągu pierwszego miesiąca po zmianie.3 Przyczyny są spekulacyjne: niższa tolerancja ubocznych działań neuropsychiatrycznych efawirenzu lub objawów odstawiennych związanych ze skutkami efawirenzu.4
W badaniu Staszewskiego i wsp. 2 mniej niż 10 procent pacjentów należało do kategorii zażywania narkotyków drogą dożylną. Natomiast nasze badanie i badanie Martínez et al. obejmowało wielu takich pacjentów. Byłbym zainteresowany dowiedzieć się, czy widocznie niższa tolerancja efawirenzu w badaniu przez Martínez et al. był skoncentrowany w podgrupie pacjentów z obecnym lub poprzednim dożylnym zażywaniem narkotyków.
Bernard Hirschel, MD
Szpital Uniwersytecki w Genewie, CH-1211 Genewa, Szwajcaria
bernard. [email protected] ch
4 Referencje1. Martinez E, Arnaiz JA, Podzamczer D, i in. Zastąpienie newirapiny, efawirenzu lub abakawiru inhibitorami proteazy u pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności. N Engl J Med 2003; 349: 1036-1046
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Staszewski S, Morales-Ramirez J, Tashima KT, et al. Efawirenz plus zydowudyna i lamiwudyna, efawirenz z indynawirem i indynawir plus zydowudyna i lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 u dorosłych. N Engl J Med 1999; 341: 1865-1873
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Hirschel B, Flepp M, Bucher HC i in. Przejście od inhibitorów proteazy do efawirenzu: różnice w skuteczności i tolerancji między grupami ryzyka: badanie kontrolne przypadku ze szwajcarskiej kohorty HIV. AIDS 2002; 16: 381-385
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Marzolini C, Troillet N, Telenti A, Baumann P, Decosterd LA, Eap CB. Efawirenz zmniejsza stężenie metadonu we krwi. AIDS 2000; 14: 1291-1292
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Jedno ograniczenie badania przeprowadzone przez Martínez et al. może mieć wpływ na interpretację wyników. Nie było żadnej czwartej kontrolnej grupy pacjentów, którzy kontynuowali wcześniejszą wysoce aktywną terapię przeciwretrowirusową (HAART). Ponieważ nie zaobserwowano znaczącej zmiany w proporcjach pacjentów z lipodystrofią podczas obserwacji, autorzy doszli do wniosku, że przejście od inhibitora proteazy do jednego z trzech badanych leków w celu złagodzenia zaburzeń tkanki tłuszczowej nie było przydatną strategią.
Ostrożne badania prospektywne wykazują, że częstość występowania lipodystrofii wzrasta wraz z czasem ekspozycji na HAART, z około 57-procentowym wzrostem w ciągu sześciu miesięcy dodatkowej ekspozycji1. Dlatego włączenie grupy kontrolnej pacjentów, którzy nadal przyjmowali inhibitor proteazy wykazali, że przejście na jeden z badanych leków było korzystne, ponieważ ogólna ostrość lipodystrofii nie uległa zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ponadto niektóre różnice w wynikach badań można przypisać różnicom w zakresie zgodności z reżimem podawania leku, co nie zostało ocenione w badaniu.
Erian Mikhail, MD
Olive View-UCLA Medical Center, Sylmar, Kalifornia 91342
[email protected] edu
Odniesienie1. Martinez E, Mocroft A, Garcia-Viejo MA, i in. Ryzyko lipodystrofii u pacjentów zakażonych HIV-1 leczonych inhibitorami proteazy: badanie prospektywne. Lancet 2001; 357: 592-598
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Częstość zaprzestania stosowania badanego leku z powodu działań niepożądanych była większa w grupie leczonej efawirenzem (27 pacjentów [17 procent] przerwała stosowanie badanego leku) oraz w grupie leczonej newirapiną (26 [17 procent]) niż w abakawiru grupa (9 [6 procent], P = 0,01 w teście chi-kwadrat). Większa częstość występowania działań niepożądanych w grupach efawirenzu i newirapiny skompensowałaby niższą skuteczność wirusologiczną w grupie abakawiru, gdyby przeprowadzono analizę zamiaru leczenia (z nieskutecznością odpowiadającą niepowodzeniu). Dr Hirschel pyta, jak wiele przypadków przerwania leczenia w grupie leczonej efawirenzem występowało u pacjentów, którzy nabyli zakażenie HIV poprzez dożylne zażywanie narkotyków. Spośród 171 osób zażywających narkotyki dożylnie włączonych do badania tylko wskaźnik przerwania podawania newirapiny był istotnie wyższy niż wśród osób nie stosujących narkotyków (28 procent w porównaniu z 9 procentami, P = 0,04 według dokładnego testu Fishera), a nie odsetek przerwania leczenia efawirenzem ( 25 procent vs. 17 procent, P = 0,3 według dokładnego testu Fishera) lub abakawir (6 procent vs. 6 procent, P = 1,00 według dokładnego testu Fishera).
Nasze badanie zostało zaprojektowane w celu określenia najlepszego substytutu inhibitora proteazy u pacjentów z odpowiedzią wirusologiczną, którzy chcieli zmienić składnik inhibitora proteazy w swoim reżimie, niezależnie od przyczyny. Głównym celem badania było przeprowadzenie bezpośredniego porównania między newirapiną, efawirenzem i abakawirem jako potencjalnymi kandydatami do uproszczonego schematu leczenia. W związku z tym nie rozważano czwartej grupy kontrolnej pacjentów, którzy nadal stosowali inhibitor proteazy. Dr Mikhail zwraca uwagę, że brak wzrostu częstości występowania lipodystrofii po 12 miesiącach w porównaniu z wartościami wyjściowymi można interpretować jako potencjalny korzystny efekt. Efekt ten nie został jednak wykazany w badaniach obejmujących obiektywne pomiary tkanki tłuszczowej, w których była grupa kontrolna pacjentów, którzy nadal stosowali inhibitor proteazy.1
Pacjenci biorący udział w naszym badaniu mieli długoterminowe, stabilne, optymalne odpowiedzi wirusologiczne z terapiami zawierającymi inhibitor proteazy i uczestniczyli w badaniu ze względu na atrakcyjność przejścia na prostszy reżim z potencjalną równoważnością z ich inhibitorem proteazy- zawierający reżim. Chociaż założyliśmy, że stopień przestrzegania przepisów wśród tych pacjentów jest wysoki, dr Mikhail ma rację stwierdzając, że nie przeprowadzono żadnej szczegółowej oceny zgodności leku.
Esteban Martínez, MD
Elisa de Lazzari, B.Sc.
José M. Gatell, MD
Hospital Clínic-Institut d Investigacions, Biomediques August Pi i Sunyer, 08036 Barcelona, Hiszpania
[email protected] es
Odniesienie1 Ruiz L, Negredo E, Domingo P,
[podobne: anastrozol, flexagen, bifidobacterium ]
[przypisy: pękające pięty przyczyny, kaszak na plecach, podgłośniowe zapalenie krtani ]

0 thoughts on “Substytucja inhibitorów proteaz w terapii HIV”