Skip to content

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad 6

1 rok ago

230 words

Dziewiętnaście z 20 szpiczaków DKK1-ujemnych miało wysokiej jakości, plazmoplastyczne zmiany morfologiczne (powiększone jądra i wystające jądra) ze sferoidalnym lub obliteracyjnym wzorem wzrostu. W próbkach z biopsją o śródmiąższowym wzroście, DKK1 był obecny w różnych procentach komórek lub nieobecny. W przeciwieństwie do tego, DKK1 był jednolicie nieobecny w szpiczakach z bardziej agresywnym wzorem wzrostu guzowatego. U trzech pacjentów ze wzrostem śródmiąższowym i guzowatym komórki śródmiąższowe były dodatnie dla DKK1, a komórki guzkowe ujemne. DKK1 w osoczu do szpiku kostnego
Figura 3. Figura 3. Korelacja między poziomami DKK1 w osoczu szpiku kostnego i poziomem ekspresji DKK1 w komórkach plazmatycznych (panel A) i korelacja poziomów DKK1 w osoczu szpiku kostnego i obecność lub brak uszkodzeń kości (panel B). W panelu A poziom ekspresji informacyjnego RNA DKK1 (mRNA) oznaczono ilościowo za pomocą analizy mikromacierzy, a białko DKK1 określono za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) u 107 pacjentów ze świeżo rozpoznanym szpiczakiem. Wyniki obu testów zostały przekształcone logarytmicznie przy użyciu skali base-2 i znormalizowane w celu uzyskania średniej 0 i wariancji 1. Każdy słupek wskazuje względną zależność ekspresji DKK1 i ekspresji DKK1 w pojedynczej próbce. Występowała istotna korelacja między poziomem mRNA DKK1 wyrażanego w komórkach plazmatycznych szpiczaka a poziomem białka DKK1 w osoczu szpiku kostnego (r = 0,65, P <0,001). Panel B pokazuje poziomy białka DKK1 w osoczu krwi od 14 osób kontrolnych, 14 pacjentów z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), 9 pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma (WM) i 68 pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Aby umożliwić porównanie poziomów DKK1 w niższych zakresach, wartość 200 ng na mililitr została ustalona jako maksymalna. Spowodowało to skrócenie pojedynczej próbki o poziomie DKK1 wynoszącym 476 ng na mililitr. Poziom DKK1 w każdej próbce jest wskazywany przez wysokość paska. Próbki są uporządkowane od najniższego do najwyższego poziomu DKK1 od lewej do prawej na osi X.
Badanie immunoabsorpcji enzymatycznej wykazało, że średni (. SD) poziom białka DKK1 w osoczu ze 107 pacjentów z nowo zdiagnozowanego szpiczaka mnogiego, dla których dostępne były dane dotyczące ekspresji genów, wyniósł 24,0 . 49,6 ng na mililitr . Natomiast poziom DKK1 wynosił 8,9 . 4,2 ng na mililitr w osoczu krwi od 14 osób z grupy kontrolnej, 7,5 . 4,5 ng na mililitr u 14 pacjentów z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu i 5,5 . 2,4 ng na mililitr u 9 pacjentów z chorobą Waldenströma makroglobulinemia. Poziom ekspresji DKK1 i poziom DKK1 w osoczu szpiku kostnego były dodatnio skorelowane (r = 0,65, P <0,001) u 107 pacjentów ze szpiczakiem (Figura 3A). Występowała również silna korelacja między poziomami białka DKK1 w osoczu szpiku kostnego a osoczem krwi obwodowej u 41 pacjentów ze szpiczakiem, u których pobrano jednocześnie obydwie próbki (r = 0,57, P <0,001). U 68 pacjentów, u których oznaczono zarówno poziom DKK1 w osoczu szpiku kostnego, jak i obecność zmian kostnych, poziomy DKK1 u pacjentów z jedną lub większą liczbą zmian na obrazie MRI i brak zmian obrazu radiologicznego zmian znacznie różniły się od tych u pacjentów bez zmian w obrazie MRI lub radiografii (mediana poziomu, odpowiednio 20 ng na mililitr i 9 ng na mililitr, P = 0,002), ale nie od tych u pacjentów z jedną lub więcej zmianami zarówno w MRI, jak i radiografii (mediana poziomu, 14 ng na mililitr; P = 0,36) (rysunek 3B i tabela 2).
Wpływ osocza szpiku kostnego na różnicowanie Osteoblastów w Vitro
Rysunek 4
[patrz też: belimumab, Leukocyturia, amiodaron ]
[przypisy: pękające pięty przyczyny, kaszak na plecach, podgłośniowe zapalenie krtani ]

0 thoughts on “Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad 6”