Skip to content

Getting Cut: Nieprzestrzeganie szkolenia chirurgicznego

1 rok ago

622 words

Ta książka została napisana przez socjologa, który koncentruje się na krytycznym, ale niewystarczająco zbadanym socjologicznym aspekcie programów szkolenia rezydentów – dlaczego tak wielu mieszkańców, którzy rozpoczynają programy rezydencji chirurgicznych, nie kończy ich. Getting Cut opiera się na założeniu, że ze względu na znaczny czas i wysiłek, jaki dyrektorzy programów i wydział poświęcają na rekrutację mieszkańców do swoich programów i silne pragnienie mieszkańców, którzy kwalifikują się do programów w celu ich ukończenia, głównym celem wszystkich dyrektorów programów rezydencyjnych powinien być zatrzymać swoich mieszkańców i odnieść sukces. Jednak wielu mieszkańców opuszcza programy chirurgiczne, dobrowolnie lub mimowolnie, tak często, że jest prawie uważane za nieuniknione. W związku z tym jedną z wartości tej książki jest to, że perspektywa outsidera, jakim jest O Connell, może skłonić tych z nas, którzy uczestniczą w szkoleniu mieszkańców, do niezbędnej introspekcji dotyczącej problemu. O Connell skupia się na tym, dlaczego mieszkańcy nie wypełniają rezydencji chirurgicznych i uwzględniają perspektywy rezydentów, którzy zrezygnowali lub zostali rozwiązani. Zawiera również inną ważną grupę, problematyczną osobę, która ukończyła program. Są to mieszkańcy, którzy ostatecznie kończą swoje rezydencje, mimo że członkowie wydziału mają znaczne zastrzeżenia dotyczące ich sukcesu w warunkach klinicznych.
Problem wyczerpania mieszkańców nie jest spowodowany wyłącznie przez mieszkańców, jak opisuje O Connell w rozdziale dotyczącym wpływu struktury programu na ścieranie. Podkreśla, że należy skoncentrować się na programie, a także na mieszkańcach, ponieważ środowisko lub społeczność, w której pracują mieszkańcy, jest ważną zmienną w tempie ścierania się. W związku z tym przedstawia opcje poprawy asymilacji mieszkańców w programie, a także strategie identyfikacji i radzenia sobie z mieszkańcami, którzy są narażeni na ryzyko opuszczenia go.
Jednym z mniejszych ograniczeń książki jest to, że dane, na których opiera się jej konkluzja, pochodzą z badań przeprowadzonych na początku lat dziewięćdziesiątych. Drugim ograniczeniem jest to, że różnice pokoleniowe między mieszkańcami a ich starszymi wydziałami nie są uwzględniane, chociaż te kwestie pokoleniowe zostały ostatnio uznane za ważną zmienną w sukcesie programów rezydencyjnych. Poza tymi ograniczeniami, kluczowe pojęcia książki wydają się ważne i istotne, a O Connell zapewnia socjologiczne spojrzenie na kulturę rezydencji, która może pomóc dyrektorom programów i kadrom dostosować się do nieuchronnych zmian, które będą nadal występować w medycynie ogólnie iw chirurgii w szczególności.
O Connell omawia również stresy środowiskowe i kulturowe, z jakimi borykają się kobiety, członkowie mniejszości oraz międzynarodowi absolwenci medycyny, którzy wkraczają na specjalności, które historycznie były zdominowane przez białych mężczyzn. Zwraca uwagę na tę kwestię, stwierdzając, że samoświadome przewartościowanie edukacji i oceny mieszkańców, które uznaje potencjalne różnice socjologiczne między płciami i rasami, może być pozytywną siłą w zmniejszaniu zużycia mieszkańców.
Podsumowując, książka ta jest eksploracją związków pomiędzy strukturą organizacyjną programów rezydencyjnych, kryteriami oceny wyników mieszkańców i unikalnymi problemami mieszkańców – wszystkie czynniki, które przyczyniają się do zmniejszenia liczby mieszkańców Autor podkreśla kluczowe znaczenie koleżeństwa i zaufania między mieszkańcami oraz między wykładowcami i mieszkańcami w zakresie poprawy zatrzymania mieszkańców. Mimo, że proces rezydencji działa dla większości mieszkańców, jest to gra o wysokie stawki, a wskaźniki rezygnacji pozostają wyższe niż jest to pożądane.
Edwin A. Deitch, MD
University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Newark, NJ 07103
edu
[patrz też: monoderma, ambrisentan, amiodaron ]
[patrz też: neosine syrop opinie, wbc podwyższone, ślepota zmierzchowa ]

0 thoughts on “Getting Cut: Nieprzestrzeganie szkolenia chirurgicznego”