Skip to content

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad

1 rok ago

484 words

Związek cech 173 pacjentów ze szpiczakiem mnogim z obecnością lub brakiem zmian w kośćcu w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Przebadaliśmy 173 pacjentów ze świeżo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, 16 pacjentów z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu, 9 pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma i 45 osób z grupy kontrolnej. Instytucjonalna komisja rewizyjna University of Arkansas for Medical Sciences zatwierdziła badania naukowe, a wszystkie tematy uzyskały pisemną, świadomą zgodę. Tabela przedstawia charakterystykę pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Obrazowanie kości
Obrazy zostały sprawdzone przez jednego z badaczy, którzy nie mieli wcześniejszej wiedzy na temat danych dotyczących ekspresji genów, używając Systemu Archiwizacji i Katalogowania Zdjęć Canon. Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) wykonano na skanerach 1,5-Tesla Signa (General Electric). Radiogramy zostały zdigitalizowane z filmu zgodnie ze standardami American College of Radiology. Skany MRI i radiogramy zostały przeniesione do Systemu Archiwizacji i Katalogowania Zdjęć Canon przy użyciu standardu American Medical of Radiology Digital Imaging and Communications in Medicine. Obrazowanie przeprowadzono zgodnie ze specyfikacjami producentów. Obrazy MRI wytworzono z zastosowaniem T1-ważenia zarówno przed i po podaniu gadolinu, z tłumieniem tkanki tłuszczowej, jak i z krótkotrwałym odzyskiwaniem inwersji (STIR).
Izolacja komórek plazmowych i ekspresja genów
Po wirowaniu w gradiencie Ficoll-Hypaque, komórki plazmatyczne uzyskane ze szpiku kostnego izolowano z frakcji komórek jednojądrzastych przez selekcję kulek immunomagnetycznych z użyciem monoklonalnego mysiego przeciwciała przeciw ludzkiemu CD138 (Miltenyi-Biotec). Ponad 90 procent komórek używanych do profilowania ekspresji genów stanowiły komórki plazmatyczne, co pokazano za pomocą dwukolorowej cytometrii przepływowej z użyciem markerów CD138 + / CD45- i CD38 + / CD45-, obecności łańcuchów lekkich immunoglobulin cytoplazmatycznych w analizie immunocytochemicznej i cechy morfologiczne określone za pomocą barwienia Wrighta-Giemsy. Całkowity RNA wyizolowano za pomocą zestawu RNeasy Mini Kit (Qiagen). Przygotowanie znakowanego komplementarnego RNA i hybrydyzację z mikromacierzami U95Av2 zawierającymi w przybliżeniu 10 000 genów (Affymetrix) przeprowadzono tak, jak opisano uprzednio.16,17 amplifikacja RNA nie była wymagana. Wyniki profilowania ekspresji genów zostały zdeponowane w Gene Expression Omnibus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) pod numerem dostępu GSE755.
Immunohistochemia
Przeciwciało pochodzące od kozy immunizowanej przeciwko całemu ludzkiemu białku DKK1 (R & D Systems) rozcieńczono 1: 200 w buforze TRIS i dodano do utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie przekrojów szpiku kostnego, które następnie inkubowano przez dwie godziny. w temperaturze pokojowej. Sąsiadujące skrawki wybarwiono hematoksyliną i eozyną. Reakcje antygen-przeciwciało opracowano za pomocą diamino DAB (po barwieniu biotynylowanym przeciwciałem antigoatowym [Vector Laboratories], przy rozcieńczeniu 1: 400 i peroksydazie chrzanowej streptawidyny [Dako]) i wybarwione kontrastowo hematoksyliną-2.
Test immunoenzymatyczny
Płytki do mikromiareczkowania (powierzchnia Nunc-Immuno MaxiSorp) powleczono 50 .l przeciwciała anty-DKK1 w stężeniu .g na mililitr w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, pH 7,2 i inkubowano w 4 ° C przez noc, a reakcję zablokowano za pomocą 4 procent albuminy surowicy bydlęcej
[patrz też: Choroba Perthesa, ambroksol, anastrozol ]
[podobne: płytki krwi mpv, adrenoleukodystrofia, guzowatość piszczeli ]

0 thoughts on “Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Warszawa Bemowo[…]