Skip to content

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim cd

1 rok ago

470 words

Osocze szpiku kostnego rozcieńczono 1:50 w buforze do rozcieńczeń (1 x sól fizjologiczna buforowana fosforanem plus 0,1 procent Tween-20 i procent albuminy surowicy bydlęcej). Ogółem 50 .l załadowano na studzienkę i inkubowano przez noc w 4 ° C, płukano i inkubowano z biotynylowanym kozim przeciwludzkim IgG DKK1 (R & D Systems) rozcieńczonym do stężenia 0,2 .g na mililitr w buforze do rozcieńczeń, a następnie dodawano 50 .l rozcieńczenia 1: 10 000 streptawidyno-peroksydazy chrzanowej (Vector Laboratories), wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Rozwój koloru uzyskano za pomocą systemu substratu OPD (Dako), stosowanego zgodnie z instrukcjami producenta. Seryjne rozcieńczenia rekombinowanego ludzkiego DKK1 (R & D Systems) zastosowano do ustalenia krzywej standardowej. Linia komórkowa T293, która nie eksprymuje endogennego DKK1 i T293 stabilnie transfekowanego DKK119 została wykorzystana do walidacji testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem. Testy różnicowania Osteoblastów
Mezenchymalne komórki prekursorowe C2C12 (hodowla tkankowa typu amerykańskiego) hodowano w minimalnej pożywce podstawowej Dulbecco (Invitrogen) uzupełnionej 10% inaktywowaną termicznie cielęcą surowicą płodową. Aktywność fosfatazy alkalicznej w komórkach C2C12 mierzono jak opisano wcześniej. 20,21 Lizaty komórkowe analizowano pod względem zawartości białka przy użyciu zestawu do oznaczania mikro-BCA (Pierce). Każde doświadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach.
Analiza statystyczna
Regresja logistyczna została wykorzystana do modelowania choroby kości w szpiczaku mnogim. Rozważane zmienne niezależne to wartości intensywności ekspresji genów (określane jako sygnały) z około 10 000 genów (12 625 zestawów sond), zmierzone przy użyciu oprogramowania MAS, wersja 5.01 (Affymetrix), od 173 pacjentów ze świeżo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. Sygnał, ilościowa miara ekspresji genów, dla każdego zestawu sond, był logowany w skali bazy-2, zanim został wprowadzony do modelu regresji logistycznej i poddany analizie permutacji, która koryguje poziom istotności, aby uwzględnić wielokrotne porównania w zbiory danych o dużej wymiarowości.
Nie było wcześniejszej hipotezy dotyczącej genów, które mogą być związane z chorobą kości w szpiczaku. W rezultacie zastosowaliśmy jednoczynnikowy model choroby kości dla każdego z 12,625 zestawów sond. Geny kandydatów zostały udoskonalone za pomocą testów t o poziomach istotności dostosowanych permutacji.22 Przeprowadzono analizę Westfall and Young w celu dostosowania do wielokrotnych testów hipotezy jednoznacznościowej. Różnice między grupami w sygnale DKK1 i poziomach białka DKK1 badano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona.
Istotne różnice w charakterystyce pacjentów w zależności od ich stanu chorobowego były oceniane przy użyciu dokładnego testu Fishera lub testu chi-kwadrat. Intensywność ekspresji genów zidentyfikowanych przez regresję logistyczną klasyfikowano za pomocą Clusterview. Współczynnik korelacji Spearmana zastosowano do pomiaru korelacji między poziomem ekspresji genów a poziomem białka. Istotne różnice w różnicowaniu osteoblastów między kontrolą i poszczególnymi warunkami eksperymentalnymi testowano przy użyciu testu sumy rang Wilcoxona; dokonano osobnych porównań dla każdego unikalnego eksperymentu C2C12
[przypisy: anakinra, monoderma, flexagen ]
[patrz też: krosta na wardze sromowej, mydocalm opinie, ślinianki podżuchwowe ]

0 thoughts on “Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim cd”