Skip to content

Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea cd

1 rok ago

359 words

Wywiady przeprowadzone po spożyciu wykazały, że pacjenci nie mogli odróżnić napojów. Każdemu pacjentowi wprowadzono cewnik do żyły żuchwowej i pobierano krew do analizy glukozy, mleczanu, pirogronianu, amoniaku, wolnych kwasów tłuszczowych i insuliny. Częstość akcji serca monitorowano w sposób ciągły za pomocą elektrokardiografu z trzema wyprowadzeniami. Pierwszorzędowe punkty końcowej skuteczności dla suplementacji sacharozą i jej związek z tolerancją wysiłku były poziomem postrzeganego wysiłku i tętna, który ściśle koreluje ze względną pracą i zdolnością utleniającą20. Poziom odczuwanego wysiłku oceniano co minutę przez każdego pacjenta na Skala Borg, 21, w której ocena 6 oznacza najmniejszy wysiłek, a 20 najbardziej. Aby zbadać możliwy efekt dawka-odpowiedź, badano pacjenta o najniższej masie ciała przez dodatkowy dzień, podczas którego spożywała napój zawierający 37,5 g sacharozy (połowa normalnej ilości) przed wysiłkiem fizycznym.
Analiza statystyczna
Próbki krwi wirowano w chłodzonej wirówce i przechowywano w temperaturze -20 ° C do czasu analizy. Glukoza, mleczan, pirogronian, amoniak i wolne kwasy tłuszczowe glukozy zmierzono za pomocą testów fluorometrycznych, a insulinę zmierzono za pomocą testu radioimmunologicznego. 3 Wartości podano jako średnie . SE. Wartość AP 0,05 lub niższą (za pomocą testów dwustronnych) uznawano za wskazującą istotność statystyczną. Różnice w wydajności pacjentów po spożyciu sacharozy i po przyjęciu placebo zostały ocenione przy użyciu testu t Studenta i analizy wariancji dla powtarzanych pomiarów.
Wyniki
Tętno, poziom postrzeganego wysiłku i obciążenie pracą
Rysunek 1. Rycina 1. Odpowiedzi częstości rytmu serca (panel A) i oceny skali Borg (panel B) podczas cyklu ćwiczeń u 12 pacjentów z chorobą McArdle a, którzy pościli z dnia na dzień, a następnie wdychali napój z placebo lub napój z 75 g Sacharoza od 30 do 40 minut przed ćwiczeniem. Skala Borg waha się od 6 (najmniejszy wysiłek) do 20 (najwięcej wysiłku).
Po spożyciu napoju placebo, średnia szczytowa częstość akcji serca (156 . 5 uderzeń na minutę) i poziom odczuwanego wysiłku (15,9 . 0,5) wystąpiła w siódmej minucie ćwiczenia (ryc. 1), po którym następował spontaniczny drugi wiatr, przy spadku tętna o 35 . 3 uderzenia na minutę (P <0,001). Jednak po spożyciu sacharozy wskaźnik tętna w siódmej minucie wysiłku wynosił 34 . 3 uderzenia na minutę mniej niż w tym samym czasie podczas wysiłku po przyjęciu placebo (p <0,001) (ryc. 1), a pacjenci nie mieć drugi wiatr. W związku z tym odczuwany wysiłek w siódmej minucie wysiłku był znacznie mniejszy po spożyciu sacharozy niż po spożyciu placebo (P <0,001). Pacjentów przydzielano losowo, tak aby siedem otrzymywało najpierw sacharozę, a pięć otrzymywało najpierw placebo. U czterech pacjentów, którzy otrzymali suplementację placebo i którzy otrzymali sacharozę podczas pierwszego badania, obciążenie pracą musiało zostać nieco zmniejszone przez około pięć minut przed wystąpieniem drugiego wiatru (ryc. 1), ze względu na niemal całkowite wyczerpanie pacjentów i ryzyko uraz mięśni. Niższe obciążenie pracą zmniejszyło częstość akcji serca i poziom odczuwanego wysiłku, a zatem mogło prowadzić do niedoszacowania różnic w odpowiedziach na ćwiczenia pomiędzy tymi dwoma terapiami.
Rysunek 2
[podobne: anastrozol, Mimośród, busulfan ]
[więcej w: płytki krwi mpv, adrenoleukodystrofia, guzowatość piszczeli ]

0 thoughts on “Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea cd”