Skip to content

Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim cd

1 rok ago

449 words

Całkowitą odpowiedź zdefiniowano jako brak wykrywalnego paraproteiny przez elektroforezę w surowicy i moczu i 5% lub mniej komórek plazmatycznych z normalnymi cechami morfologicznymi w aspiracie szpiku kostnego.4 Bardzo dobrą odpowiedź częściową zdefiniowano jako 90-procentowe zmniejszenie paraproteiny w surowicy. poziom; częściową odpowiedź zdefiniowano jako 50-procentowy spadek poziomu paraproteiny lub 90-procentowy spadek poziomu białka Bence Jones (w tym u pacjentów z samym białkiem Bence Jones) lub obu; minimalna odpowiedź została zdefiniowana jako 25-procentowy spadek poziomu paraproteiny; stabilna choroba została zdefiniowana jako brak zmian w poziomie paraproteiny; postępującą chorobę zdefiniowano jako 25-procentowy wzrost poziomu paraproteiny po dwóch cyklach początkowej chemioterapii; a nawrót definiowano jako ponowne pojawienie się paraproteiny, nawrót naciekania szpiku kostnego lub oba u pacjenta, który miał całkowitą odpowiedź i jako 50% wzrost powyżej plateau poziomu paraproteiny w dwóch próbkach otrzymanych w odstępie czterech tygodni w pacjent, który otrzymał odpowiedź. Analiza statystyczna
Proporcje pacjentów o danej charakterystyce porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Różnice w środkach pomiarów ciągłych badano za pomocą testu t-Studenta i sprawdzano za pomocą testu U Manna-Whitneya. Wszystkie testy były dwustronne. Czas przeżycia wolnego od zdarzeń obliczono dla wszystkich pacjentów od daty randomizacji do czasu progresji, nawrotu lub śmierci. Czas przeżycia bez nawrotów obliczono dla pacjentów, którzy mieli co najmniej minimalną odpowiedź, od daty randomizacji do daty progresji. Wykreślono krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia wolnego od zdarzeń, czasu przeżycia bez nawrotów i całkowitego czasu przeżycia i porównano z zastosowaniem testu log-rank. Czynniki prognostyczne dla przeżycia określono za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa do analizy zmiennych towarzyszących. Celem było porównanie dwóch grup leczenia w odniesieniu do wskaźników całkowitej odpowiedzi. Wymagało to co najmniej 180 randomizowanych pacjentów w każdej grupie, aby upewnić się, że badanie miało moc 95%, aby określić, czy rzeczywiste wskaźniki całkowitej odpowiedzi wyniosły 25% w grupie z pojedynczym przeszczepem i 45% w grupie z podwójnym przeszczepem, pod warunkiem, że poziom istotności wynosi 5 procent. Badanie zostało zakończone po zapisaniu 403 pacjentów. Wszyscy pacjenci poddani randomizacji zostali przebadani w przydzielonych im grupach terapeutycznych.
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej pacjentów według grupy leczenia. Tabela przedstawia charakterystykę linii podstawowej 399 pacjentów. Nie było istotnych różnic między obiema grupami leczenia.
Zakończenie przydzielonej terapii
W grupie pojedynczego przeszczepu 85 procent pacjentów przeszło transplantację po medianie 3 cykli VAD (zakres od 3 do 6), a 57 procent pacjentów otrzymywało interferon alfa przez medianę 10 miesięcy (zakres od 4 do 35) . Naruszenie protokołu, czy to przez lekarza, czy pacjenta, było główną przyczyną braku interferonu u pacjentów
[hasła pokrewne: belimumab, monoderma, flexagen ]
[przypisy: płytki krwi mpv, adrenoleukodystrofia, guzowatość piszczeli ]

0 thoughts on “Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim cd”