Skip to content

Tag: lodowaty kwas octowy

Regulacja biologii następczej ad

1 rok ago

719 words

Biofarmaceutyki są często znacznie bardziej złożone niż leki małocząsteczkowe, a ich wytwarzanie często wymaga użycia żywych komórek i skomplikowanych procesów biologicznych, które są trudne do replikacji. Rzeczywiście, proces produkcyjny może być tajemnicą handlową. W związku z tym uzyskanie dowodów na to, że lek jest podobny i ma taki sam wpływ jak oryginał, jest bardziej skomplikowane…

Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim

1 rok ago

157 words

Przeprowadziliśmy randomizowaną próbę leczenia szpiczaka mnogiego za pomocą chemioterapii wysokodawkowej, a następnie jednego lub dwóch kolejnych autologicznych przeszczepów komórek macierzystych. Metody W chwili rozpoznania 399 wcześniej nieleczonych pacjentów w wieku poniżej 60 lat przydzielono losowo do pojedynczego lub podwójnego przeszczepu. Wyniki Całkowitą lub bardzo dobrą odpowiedź częściową uzyskano u 42% pacjentów w grupie z pojedynczym…

Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea

1 rok ago

189 words

Metabolizm energetyczny w mięśniach polega głównie na rozpadzie glikogenu we wczesnej fazie ćwiczeń. U pacjentów z chorobą McArdle a zablokowana glikogenoliza w mięśniach powoduje niską tolerancję wysiłku i może prowadzić do uszkodzenia mięśni, szczególnie w pierwszych minutach ćwiczeń. Postawiliśmy hipotezę, że spożywanie sacharozy przed ćwiczeniami zwiększy dostępność glukozy, a zatem poprawi tolerancję wysiłku u pacjentów…

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim

1 rok ago

102 words

Komórki szpiczaka mogą wydzielać czynniki wpływające na funkcję osteoblastów, osteoklastów lub obu. Metody Poddaliśmy oczyszczonym komórkom plazmowym ze szpiku kostnego pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim i osobników kontrolnych profilowanie mikromacierzy oligonukleotydowych oraz analizy biochemiczne i immunohistochemiczne w celu identyfikacji determinant molekularnych zmian osteolitycznych. Wyniki Przebadaliśmy 45 osób z grupy kontrolnej, 36 pacjentów ze szpiczakiem…

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad 7

1 rok ago

535 words

Wpływ rekombinowanego DKK1 (rhDKK1) i osocza szpiku kostnego od pacjentów ze szpiczakiem mnogim na wytwarzanie alkalicznej fosfatazy w komórkach C2C12 traktowanych białkiem morfogenetycznym kości typu 2 (BMP-2). W panelu A, poziomy fosfatazy alkalicznej, marker różnicowania osteoblastów, mierzono w komórkach C2C12 po pięciu dniach hodowli w obecności 5 procent surowicy płodowej cielęcej sam lub z 50…

Oparte na biurze leczenie uzależnienia od opiatów

1 rok ago

538 words

W badaniu Fudala i in. (Wydanie 4 września) mógł nie docenić procentu próbek moczu, które były pozytywne dla opioidów w obu grupach. Testowanie leku w moczu przeprowadzono za pomocą testu immunologicznego i nie obejmowało ono chromatografii gazowej i spektrometrii masowej. Jeśli celem badania jest sprawdzenie, czy używane są niesprezepresowane lub niedozwolone opioidy, chromatografia gazowa –…

Przedwczesna miażdżyca tętnic wieńcowych w toczniu rumieniowatym układowym

1 rok ago

169 words

Przedwczesna choroba wieńcowa jest główną przyczyną chorób i śmierci u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, ale niewiele wiadomo na temat rozpowszechnienia, zasięgu i przyczyn miażdżycy tętnic wieńcowych. Metody Zastosowaliśmy tomografię komputerową z wiązką elektronową do badania obecności zwapnień tętnic wieńcowych u 65 pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (średni wiek [. SD], 40,3 . 11,6 roku)…

Przedwczesna miażdżyca tętnic wieńcowych w toczniu rumieniowatym układowym ad 7

1 rok ago

419 words

Dlatego porównaliśmy pacjentów z wapniem tętnicy wieńcowej i tych bez niego. Po dostosowaniu do wieku i płci, żaden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, reagent ostrej fazy lub wskaźnik aktywności choroby nie był znacząco związany z obecnością wapnia w tętnicach wieńcowych. Biorąc jednak pod uwagę szerokie przedziały ufności dla niektórych zmiennych, ustalenia te należy traktować raczej jako wstępne,…

Dalekosiężna obserwacja po leczeniu wścieklizny po indukcji śpiączki

1 rok ago

797 words

Wideo Pacjent 18 miesięcy po ekspozycji na wściekliznę. (01:30) W 2005 r. Willoughby i wsp. [1] opisali przeżycie 15-letniej dziewczynki z powodu wściekliznego zapalenia mózgu – szóstego przypadku opisywanego u ludzi – po leczeniu nowym schematem leczenia obejmującym ketaminę, rybawirynę i amantadynę. Pięć miesięcy po ekspozycji miała nadal dyzartrię, słabość lewej ręki i stopy, obustronną…

1 rok ago

146 words

Nawracające zakażenie dróg moczowych lub urosepsis rozwinęło się u zaledwie pięciu mężczyzn. Żaden mężczyzna nie miał niewydolności nerek w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Tabela 2. Tabela 2. Postęp kliniczny w łagodnej hiperplazji prostaty i zmniejszeniu ryzyka przy użyciu doksazosyny, finasterydu i terapii skojarzonej, w porównaniu z placebo.