Skip to content

Tag: lodowaty kwas octowy

Regulacja biologii następczej ad

10 miesięcy ago

719 words

Biofarmaceutyki są często znacznie bardziej złożone niż leki małocząsteczkowe, a ich wytwarzanie często wymaga użycia żywych komórek i skomplikowanych procesów biologicznych, które są trudne do replikacji. Rzeczywiście, proces produkcyjny może być tajemnicą handlową. W związku z tym uzyskanie dowodów na to, że lek jest podobny i ma taki sam wpływ jak oryginał, jest bardziej skomplikowane…

Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim

10 miesięcy ago

157 words

Przeprowadziliśmy randomizowaną próbę leczenia szpiczaka mnogiego za pomocą chemioterapii wysokodawkowej, a następnie jednego lub dwóch kolejnych autologicznych przeszczepów komórek macierzystych. Metody W chwili rozpoznania 399 wcześniej nieleczonych pacjentów w wieku poniżej 60 lat przydzielono losowo do pojedynczego lub podwójnego przeszczepu. Wyniki Całkowitą lub bardzo dobrą odpowiedź częściową uzyskano u 42% pacjentów w grupie z pojedynczym…

Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea

10 miesięcy ago

189 words

Metabolizm energetyczny w mięśniach polega głównie na rozpadzie glikogenu we wczesnej fazie ćwiczeń. U pacjentów z chorobą McArdle a zablokowana glikogenoliza w mięśniach powoduje niską tolerancję wysiłku i może prowadzić do uszkodzenia mięśni, szczególnie w pierwszych minutach ćwiczeń. Postawiliśmy hipotezę, że spożywanie sacharozy przed ćwiczeniami zwiększy dostępność glukozy, a zatem poprawi tolerancję wysiłku u pacjentów…

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim

10 miesięcy ago

102 words

Komórki szpiczaka mogą wydzielać czynniki wpływające na funkcję osteoblastów, osteoklastów lub obu. Metody Poddaliśmy oczyszczonym komórkom plazmowym ze szpiku kostnego pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim i osobników kontrolnych profilowanie mikromacierzy oligonukleotydowych oraz analizy biochemiczne i immunohistochemiczne w celu identyfikacji determinant molekularnych zmian osteolitycznych. Wyniki Przebadaliśmy 45 osób z grupy kontrolnej, 36 pacjentów ze szpiczakiem…

Rola antagonisty sygnałowego Wnt DKK1 w rozwoju zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim ad 7

10 miesięcy ago

535 words

Wpływ rekombinowanego DKK1 (rhDKK1) i osocza szpiku kostnego od pacjentów ze szpiczakiem mnogim na wytwarzanie alkalicznej fosfatazy w komórkach C2C12 traktowanych białkiem morfogenetycznym kości typu 2 (BMP-2). W panelu A, poziomy fosfatazy alkalicznej, marker różnicowania osteoblastów, mierzono w komórkach C2C12 po pięciu dniach hodowli w obecności 5 procent surowicy płodowej cielęcej sam lub z 50…

Oparte na biurze leczenie uzależnienia od opiatów

10 miesięcy ago

538 words

W badaniu Fudala i in. (Wydanie 4 września) mógł nie docenić procentu próbek moczu, które były pozytywne dla opioidów w obu grupach. Testowanie leku w moczu przeprowadzono za pomocą testu immunologicznego i nie obejmowało ono chromatografii gazowej i spektrometrii masowej. Jeśli celem badania jest sprawdzenie, czy używane są niesprezepresowane lub niedozwolone opioidy, chromatografia gazowa –…

Przedwczesna miażdżyca tętnic wieńcowych w toczniu rumieniowatym układowym

10 miesięcy ago

169 words

Przedwczesna choroba wieńcowa jest główną przyczyną chorób i śmierci u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, ale niewiele wiadomo na temat rozpowszechnienia, zasięgu i przyczyn miażdżycy tętnic wieńcowych. Metody Zastosowaliśmy tomografię komputerową z wiązką elektronową do badania obecności zwapnień tętnic wieńcowych u 65 pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (średni wiek [. SD], 40,3 . 11,6 roku)…

Przedwczesna miażdżyca tętnic wieńcowych w toczniu rumieniowatym układowym ad 7

10 miesięcy ago

419 words

Dlatego porównaliśmy pacjentów z wapniem tętnicy wieńcowej i tych bez niego. Po dostosowaniu do wieku i płci, żaden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, reagent ostrej fazy lub wskaźnik aktywności choroby nie był znacząco związany z obecnością wapnia w tętnicach wieńcowych. Biorąc jednak pod uwagę szerokie przedziały ufności dla niektórych zmiennych, ustalenia te należy traktować raczej jako wstępne,…

Dalekosiężna obserwacja po leczeniu wścieklizny po indukcji śpiączki

10 miesięcy ago

797 words

Wideo Pacjent 18 miesięcy po ekspozycji na wściekliznę. (01:30) W 2005 r. Willoughby i wsp. [1] opisali przeżycie 15-letniej dziewczynki z powodu wściekliznego zapalenia mózgu – szóstego przypadku opisywanego u ludzi – po leczeniu nowym schematem leczenia obejmującym ketaminę, rybawirynę i amantadynę. Pięć miesięcy po ekspozycji miała nadal dyzartrię, słabość lewej ręki i stopy, obustronną…

10 miesięcy ago

146 words

Nawracające zakażenie dróg moczowych lub urosepsis rozwinęło się u zaledwie pięciu mężczyzn. Żaden mężczyzna nie miał niewydolności nerek w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Tabela 2. Tabela 2. Postęp kliniczny w łagodnej hiperplazji prostaty i zmniejszeniu ryzyka przy użyciu doksazosyny, finasterydu i terapii skojarzonej, w porównaniu z placebo.